Zarząd spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2010 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 23 grudnia 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C.

W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Inwestycje.pl S.A. został podwyższony z kwoty 710.384,00 zł (siedemset dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) do kwoty 786.308,70 zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 7.863.087 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a) 6.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 603.840 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 759.247 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich zarejestrowanych akcji wzrosła z 7.103.840 do 7.863.087.

W związku z rejestracją zmiany struktury kapitału zakładowego, Emitent przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednolitą treść Statutu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu

Załączniki: