Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, iż powziął wiedzę na temat wydania postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 786.308,70 zł do kwoty 10.786.308,70 zł, w drodze emisji 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego całkowita liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych akcji Spółki wynosi 107.863.087.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu