Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 01.10.2020 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 192/2020 _6082_ poz. 50884, ukazało się ogłoszenie w sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki o następującej treści:

– – –
Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwołanego na dzień 14.08.2020 r. podjętej po przerwie w obradach w dniu 11.09.2020 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.500.000,00 zł, tj. z kwoty 10.786.308,70 zł do kwoty 3.286.308,70 zł, poprzez dobrowolne umorzenie 75.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr każda.

Akcje te zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.08.2020 r. w zamian za cenę w wysokości 13,36 gr za każdą poszczególną akcję, tj. za łączną cenę w wysokości 10.020.000 zł. Cena została zapłacona poprzez wydanie zbywcy akcji przez Spółkę weksla własnego wystawionego przez inwestorzy.TV S.A. z siedzibą w Łodzi na kwotę 10.050.000 zł z obowiązkiem zwrotu Emitentowi różnicy w kwocie 30.000 zł w gotówce.

W związku z powyższym Zarząd wzywa wierzycieli Spółki, aby w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili na adres Spółki roszczenia względem Spółki celem ich zaspokojenia lub zabezpieczenia.
– – –

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż publikacja ogłoszenia nastąpiła w związku z realizacją obowiązku określonego w art. 456 § 1 k.s.h. w zakresie przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego. Wpis obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS, będzie mógł być dokonany nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcznego okresu, o którym mowa w treści ogłoszenia oraz ewentualnym zaspokojeniu lub zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli Spółki.