Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 4 września 2012 r. otrzymał od spółki Beyond Investments sp. z o.o. zawiadomienie o przekroczeniu przez podmiot progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku wniesienia akcji Inwestycje.pl S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Beyond Investments sp. z o.o.

Przed powyższą transakcją Beyond Investments sp. z o.o. posiadała 0 akcji spółki Inwestcje.pl S.A., co stanowi 0% udziału w kapitale zakładowym i upoważnia do 0 głosów, stanowiących 0% ogólnej liczby głosów.

W wyniku zawarcia wyżej opisanej transakcji Beyond Investments S.A. posiada 702.362 akcji spółki Inwestycje.pl S.A., które stanowią 8,93% udziału w kapitale zakładowym spółki i upoważniają do 702.362 głosów, stanowiących 8,93% ogólnej liczby głosów.

Ponadto informujemy, że nie występują inne podmioty zależne ani osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. za pośrednictwem których Beyond Investments sp. z o.o. posiadałaby akcje spółki Inwestycje.pl S.A.