Zarząd Inwestycje.pl S.A. (?Spółka?) w nawiązaniu do uzasadnienia emisji akcji serii D, przekazanym w raporcie bieżącym 7/2015, informuje, że 9 września 2015 r. została podpisana umowa sprzedaży, na mocy której Spółka nabyła 74,30% udziałów w kapitale zakładowym TNN Finance S.A. (?TNN?), operatora portalu KantorOnline.pl.
Cena nabytych udziałów TNN wyniosła 10 mln PLN. Płatność nastąpiła w drodze umownego potrącenia wierzytelności pomiędzy Spółką a udziałowcami TNN, którzy zawarli ze Spółką umowy objęcia akcji serii D. O zakończeniu subskrypcji i przydziale akcji serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2015 roku, Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2015.

W związku ze wzajemnym potrąceniem, umorzeniu uległy wierzytelności do wysokości równej opłacie za akcje serii D, tym samym akcje serii D zostały opłacone. Umowne potrącenie wierzytelności nastąpiło zgodnie z art. 14 §4 kodeksu spółek handlowych.

Wycena, w oparciu o którą ustalono cenę nabycia udziałów TNN Finance S.A., została przeprowadzona przez wyspecjalizowany podmiot.

W związku z przejęciem akcji TNN Emitent tworzyć będzie Grupę Kapitałową, zaś wyniki finansowe TNN Finance S.A. będą objęte konsolidacją począwszy od dnia przejęcia kontroli. Z uwagi na skalę i specyfikę działalności TNN, polegającą na elektronicznej wymianie walut, wyniki tego podmiotu będą miały dominujący wpływ na wyniki Grupy Inwestycje.pl.

Powyższa transakcja stanowi kluczowy element realizacji strategii rozwoju Spółki w obszarze działalności na rynku usług finansowych.
Dotychczasowa działalność Spółki w zakresie prowadzenia i sprzedaży powierzchni reklamowej portali internetowych będzie nadal kontynuowana i rozwijana.

Podstawa prawna: § 3 ust 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu