Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 26.06.2019 roku, w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki działając w trybie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła jednomyślną uchwałę w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, powołując Panią Katarzynę Śliwińską na nowego członka Rady Nadzorczej, która będzie sprawować swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys Pani Katarzyny Śliwińskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu
  • Tomasz Krawczyk – Członek Zarządu


Załączniki: