Zarząd Inwestycje.pl SA (?Spółka?) informuje, że dnia 30.06.2016 roku, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, powołano Członków Rady Nadzorczej na okres 5-letniej wspólnej kadencji, rozpoczynającej się 30 czerwca 2016 roku. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

1) Pan Rafał Tomkowicz
2) Pan Dariusz Ilski
3) Pan Rafał Blum
4) Pan Piotr Smagała
5) Pan Konrad Piechota

Pan Rafał Tomkowicz, Pan Dariusz Ilski, Pan Rafał Blum, Pan Piotr Smagała i Pan Konrad Piechota złożyli oświadczenia, że nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto Pan Rafał Tomkowicz, Pan Dariusz Ilski, Pan Rafał Blum, Pan Piotr Smagała i Pan Konrad Piechota oświadczają, że nie zostali skazani za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie otrzymali sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W załączeniu Emitent przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu


Załączniki: