Zarząd Inwestycje.pl SA (?Spółka?) informuje, że 28.12.2016 roku podpisał umowę z firmą PRO AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (?PRO AUDYT?), przy ul. Św. Leonarda 1A/3. PRO AUDYT jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3931. Przedmiotem umowy jest badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Inwestycje.pl SA za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Inwestycje.pl SA za rok kończący się 31 grudnia 2016.

Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która dokonała wyboru audytora na podstawie artykułu 15, pkt 2, ppkt 9 Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu