Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, że 20 lutego 2018 roku podpisał umowę z PRO AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („PRO AUDYT”), przy ul. Św. Leonarda 1A/3. PRO AUDYT jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3931. Przedmiotem umowy jest badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Inwestycje.pl SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Inwestycje.pl SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały nr 3 z dnia 18.12.2017 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu