Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” informuje, że w dniu 14 sierpnia 2020 roku, przy okazji przygotowywania raportu kwartalnego Emitenta za II kwartał 2020 roku, dokonał odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów Emitenta. Odpis dotyczy wartości portali internetowych:
1/ gram24.pl – po dokonaniu odpisu Zarząd Emitenta określa wartość tego aktywa na kwotę 10.000 zł;
2/ hotstock.pl – po dokonaniu odpisu Zarząd Emitenta określa wartość tego aktywa na kwotę 8.000 zł;
3/ pasaż-finansowy.pl – po dokonaniu odpisu Zarząd Emitenta określa wartość tego aktywa na kwotę 10.000 zł;
4/ manager.inwestycje.pl – po dokonaniu odpisu Zarząd Emitenta określa wartość tego aktywa na kwotę 5.000 zł;
5/ waluty.tv – po dokonaniu odpisu Zarząd Emitenta określa wartość tego aktywa na kwotę 0 zł.

W efekcie dokonania opisanego powyżej odpisu aktualizacyjnego, aktywa Emitenta zostały pomniejszone o kwotę 1.094.203,17 zł jeden milion, dziewięćdziesiąt cztery tysiące, dwieście trzy złote, siedemnaście groszy. Przedmiotowy odpis aktualizacyjny został ujęty w wynikach Emitenta na dzień 30 czerwca 2020 roku, co wpłynęło w sposób decydujący na wynik finansowy Emitenta na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Powodem podjęcia decyzji o dokonaniu odpisu był fakt, że analiza opłacalności prowadzenia i ponoszenia nakładów na wymienione powyżej aktywa – portale internetowe – wykazała, że portale te nie są w stanie wygenerować estymowanych wcześniej przychodów. Wpływ na taki stan rzeczy ma szybki rozwój podmiotów konkurencyjnych oraz liczne zmiany na bardzo dynamicznym rynku, na jakim działa Emitent, w tym także zmiany wynikające ze skutków pandemii koronoawirusa COVID-19. W efekcie, w przypadku portali przyjętych już do użytkowania, Emitent nie jest w stanie odzyskać poniesionych nakładów, natomiast w przypadku portalu waluty.tv, na którym prowadzone były prace rozwojowe, Emitent nie uważa za celowe i uzasadnione dalsze finansowanie prac rozwojowych tego portalu, gdyż wiązałoby się to ze zbyt dużymi kosztami w stosunku do możliwych obecnie do uzyskania przychodów.

Zarząd Emitenta wskazuje, że dokonanie odpisu aktualizacyjnego nie ma wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta, w tym na jego płynność finansową, a skutkuje jedynie zmianą zapisów w księgach rachunkowych Emitenta. Konieczność dokonania odpisu, w połączeniu ze znacznym spadkiem przychodów Emitenta w II kwartale 2020 roku, wskazuje jednak na istotne zagrożenia dla kontynuacji działalności Emitenta w kolejnych okresach. Zarząd będzie podejmował działania mające na celu poprawę sytuacji i perspektyw Emitenta. Należy jednak liczyć się z tym, że działania te mogą nie przynieść oczekiwanego rezultatu, co może w rezultacie doprowadzić nawet do zaprzestania prowadzenia działalności przez Emitenta lub do ogłoszenia upadłości Emitenta.