Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) przekazuje informacje o planowanych zmianach Statutu, które będą przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 maja 2017 r.

Zgodnie z projektami uchwał, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu planuje się zmienić Artykuł 4, Artykuł 5 oraz Artykuł 14.

W związku z zamierzoną zmianą Artykułu 4 Statutu Spółki, poniżej przywołana zostaje jego dotychczasowa treść:
„Artykuł 4
1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z),
2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji. (18.20.Z),
3) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych. ( 26.20.Z),
4) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego. ( 26.30.Z),
5) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. ( 26.40.Z),
6) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
i nawigacyjnych. (26.51.Z),
7) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji. (26.80.Z),
8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych. (33.13.Z),
9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych. (46.14.Z),
10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. ( 46.19.Z),
11) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5),
12) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (46.65. Z),
13) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z),
14) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.( 47.59.Z),
15) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. (47.63.Z),
16) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ( 47.9),
17) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2),
18) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.(59.20.Z),
19) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
20) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),
21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji ( 61.90.Z),
22) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana ( 62.0),
23) Działalność usługowa w zakresie informacji (63),
24) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
25) Leasing finansowy (64.91.Z),
26) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
27) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ( 64.99.Z),
28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66.2),
29) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania. (70.22.Z),
30) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
31) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w pozostałych mediach (73.12.D),
32) Badanie rynku i opinii publicznej ( 73.20.Z),
33) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, wyłączając komputery ( 77.33.Z),
34) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych biurowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
35) Działalność centrów telefonicznych (call center) ( 82.20.Z),
36) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
37) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe ( 82.91.Z),
38) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 82.99.Z),
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tą działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

Treść projektowanej zmiany Artykułu 4:
„ Artykuł 4
1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z),
2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji. (18.20.Z),
3) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych. ( 26.20.Z),
4) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego. ( 26.30.Z),
5) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. ( 26.40.Z),
6) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
i nawigacyjnych. (26.51.Z),
7) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji. (26.80.Z),
8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych. (33.13.Z),
9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych. (46.14.Z),
10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. ( 46.19.Z),
11) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5),
12) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (46.65. Z),
13) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z),
14) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.( 47.59.Z),
15) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. (47.63.Z),
16) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ( 47.9),
17) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2),
18) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.(59.20.Z),
19) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
20) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),
21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji ( 61.90.Z),
22) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana ( 62.0),
23) Działalność usługowa w zakresie informacji (63),
24) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
25) Leasing finansowy (64.91.Z),
26) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
27) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ( 64.99.Z),
28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66.2),
29) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania. (70.22.Z),
30) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
31) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w pozostałych mediach (73.12.D),
32) Badanie rynku i opinii publicznej ( 73.20.Z),
33) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, wyłączając komputery ( 77.33.Z),
34) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych biurowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
35) Działalność centrów telefonicznych (call center) ( 82.20.Z),
36) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
37) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe ( 82.91.Z),
38) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 82.99.Z),
39) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z).
4. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tą działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

W związku z zamierzoną zmianą Artykułu 5 Statutu Spółki, poniżej przywołana zostaje jego dotychczasowa treść:
„Artykuł 5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.786.308,70 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy), i dzieli się na 107.863.087 (słownie: sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w tym:
a) 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000 oraz,
b) 603.840 (słownie: sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840
c) 759.247 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 000.001 do C 759.247
d) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 0.000.001 do D 100.000.000.”.

Treść projektowanej zmiany Artykułu 5:

„Artykuł 5
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.786.308,80 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 13.489.012,00 zł (trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwanaście złotych), dzieli się na nie mniej niż 107.863.088 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji i nie więcej niż 134.890.120 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000 oraz,
a) 603.840 (słownie: sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840
b) 759.247 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 000.001 do C 759.247
c) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 0.000.001 do D 100.000.000
d) nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 27.027.033 (dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru E 0.000.001 do E 27.027.033.”.


W związku z zamierzoną zmianą Artykułu 14 Statutu Spółki, poniżej przywołana zostaje jego dotychczasowa treść:
„Artykuł 14
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, aniżeli raz na kwartał.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodniu od chwili złożenia wniosku.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 2 (dwu) dniowym powiadomieniem, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego powiadomienia. W celu powiadomienia dopuszczalne jest wykorzystywanie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Uchwała podjęta w drodze głosowania pisemnego, będzie ważna tylko wówczas gdy o treści uchwały zostaną powiadomieni uprzednio wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.”


Treść projektowanej zmiany Artykułu 14:

„Artykuł 14
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, aniżeli raz na kwartał.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodniu od chwili złożenia wniosku.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 2 (dwu) dniowym powiadomieniem, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego powiadomienia. W celu powiadomienia dopuszczalne jest wykorzystywanie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Uchwała podjęta w drodze głosowania pisemnego, będzie ważna tylko wówczas gdy o treści uchwały zostaną powiadomieni uprzednio wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.
9. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym (tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telefon, telefaks, poczta elektroniczna, wideokonferencja). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Przy podejmowaniu uchwał w trybie obiegowym członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy poprzez złożenie w odpowiednim miejscu podpisów na jednym egzemplarzu proponowanej uchwały (egzemplarz obiegowy), bądź każdy z członków Rady Nadzorczej składa podpis na przygotowanym dla niego odrębnym egzemplarzu proponowanej uchwały (kurenda). Dopuszcza się również podejmowanie uchwał w trybie mieszanym przy łącznym wykorzystaniu obu w/w form głosowania. Uchwałę uważa się za podjętą z datą złożenia ostatniego podpisu.
11. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy odpowiednio w formie słownej lub w formie tekstowej.
12. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu poczty elektronicznej wniosek o podjęcie uchwały oraz projekty uchwał wraz z materiałami dostarczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną. We wniosku o podjęcie uchwały powinien zostać oznaczony termin do oddawania głosów oraz opis, w jaki sposób Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać głosy. Termin ten nie może być krótszy niż 3 (trzy) dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały.
13. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość opisanego w ust. 7 powyżej w ten sposób, że każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje za czy przeciw uchwale. W braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.
14. Przewodniczący Rady przedstawia do wiadomości członkom Rady, na najbliższym posiedzeniu Rady, wykaz uchwał podjętych przez Radę w trybie obiegowym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

  • Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu