Zarząd Inwestycje.pl S.A., w związku z przekazanym ogłoszeniem o Walnym Zgromadzeniu przekazuje informację o planowanych zmianach w składzie organów zarządczych i nadzorujących Emitenta oraz aktualizacji dotychczasowej strategii rozwoju Spółki.

W ramach Rady Nadzorczej planowane jest odwołanie z funkcji Pana Lecha Dworaczyńskiego, pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W miejsce Pana Lecha Dworaczyńskiego planowane jest powołanie Pana Grzegorza Czapli, który obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki Pan Grzegorz Czapla zostanie zastąpiony przez Panią Annę Sołowską-Łabaz, która dotychczas pełniła funkcję Dyrektora Operacyjnego.

Pani Anna Sołowska-Łabaz pracuje w Spółce od pięciu lat, wcześniej jako Businness Development & Marketing Director (Dyrektor Operacyjna), odpowiadając za sprzedaż oraz nadzór nad realizacją najważniejszych projektów realizowanych przez Inwestycje.pl S.A. Ponadto Pani Anna Sołowska-Łabaz była odpowiedzialna m.in. za posykiwanie reklamodawców, ocenę i rozwój nowych możliwości marketingowych, budowanie świadomości marki, a także tworzenie planów i analizy wyników sprzedaży, współpracując przy tym z innymi działami firmy.

Ponadto w składzie Rady Nadzorczej Pan Łukasz Feldman zostanie zastąpiony przez Pana Andrzeja Wytyczaka-Partykę.

Powyższe zmiany związane są z podjęciem decyzji o aktualizacji dotychczas realizowanej strategii rozwoju Emitenta. Uwzględniając stabilną i ugruntowaną pozycję Spółki na rynku biznesowych mediów internetowych, a także korzystną sytuacją w branży internetowej, zaktualizowana strategia rozwoju zakładać będzie równolegle do dotychczasowej działalności, rozwój Grupy Inwestycje.pl poprzez wyszukiwanie i przejęcia atrakcyjnych i perspektywicznych projektów internetowych. Z uwagi na bogate doświadczenie Pana Grzegorz Czapli w zakresie rozwijania przedsięwzięć internetowych, będzie on z pozycji Przewodniczącego Rady Nadzorczej kierował i nadzorował działania ukierunkowane na wzrost zewnętrzny Spółki doradzając przy transakcjach kapitałowych i wyszukiwaniu nowych projektów. Działalność operacyjna Spółki będzie wciąż realizowana w niezmienionym charakterze pod kierownictwem Pani Anny Sołowskiej-Łabaz.
Przedstawione zmiany mają na celu wykorzystanie pozycji rynkowej Spółki oraz aktualnych uwarunkowań panujących na rynku przedsięwzięć internetowych, w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu