Zarząd Inwestycje.pl S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 10 września 2015 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o transakcjach zawartych w związku z restrukturyzacją portfela inwestycyjnego Pana Dariusza Ilskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.

W wyniku transakcji, Pan Dariusz Ilski zbył pośrednio i bezpośrednio nabył 5.440.000 akcji Inwestycje.pl S.A., stanowiących 69,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 5.440.000 głosów, stanowiących 69,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zawarciem transakcji, o której mowa powyżej, Pan Dariusz Ilski poprzez spółkę Ikenga Investment Corporation Limited był w pośrednim posiadaniu 5.440.000 akcji Inwestycje.pl S.A., stanowiących 69,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 5.440.000 głosów, stanowiących 69,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu transakcji, Pan Dariusz Ilski posiada bezpośrednio 5.440.000 akcji Inwestycje.pl S.A., stanowiących 69,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 5.440.000 głosów, stanowiących 69,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z zawartymi transakcjami liczba akcji kontrolowana przez Pana Dariusza Ilskiego nie uległa zmianie.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymane zawiadomienia w trybie art. 69. ustawy o ofercie.

Załączniki: