Zarząd Inwestycje.pl S.A. (?Spółka?) w związku ze zgłoszonym projektem uchwały przez Beyond Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (akcjonariusza Spółki dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki), który przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, stosownie do art. 433 ust. 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje stanowisko uzasadniające powody pozbawienia prawa poboru.
W opinii Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stwarza możliwość do pozyskania środków finansowych w ilości, jakiej dotychczasowi akcjonariusze mogą nie posiadać. Pozbawienie prawa poboru umożliwia również elastyczne przeprowadzenie procesu emisji akcji, szybkie dokapitalizowanie Spółki oraz rozliczenie ewentualnej transakcji przejęcia. Powyższe umożliwi Spółce strategiczny rozwój w najbardziej optymalny sposób. Wobec tego wyłączenie w całości prawa poboru jest uzasadnione.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 4 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu