Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), niniejszym informuje o powzięciu przez Emitenta informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu postanowienia z dnia 24 maja 2021 roku oddalającego wniosek Emitenta w przedmiocie zmiany statutu Emitenta dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego. Przyczyną odmowy wpisu do Rejestru Przedsiębiorców zmian wnioskowanych przez Emitenta był fakt, iż uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego pomimo jej prawidłowego powzięcia, nie uwzględniała zmian statutu Emitenta z dnia 20 kwietnia 2020 roku i 27 sierpnia 2020 roku, wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 9 października 2020 roku tj. po podjęciu uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, że będzie kontynuował działania mające na celu umorzenie akcji na okaziciela serii D Emitenta, po zarejestrowaniu zmian wynikających z uchwał podjętych w dniu 28 lutego 2021 roku, które procesowane są obecnie przez sąd rejestrowy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Paweł Flieger – Prezes Zarządu