Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2011 roku Spółka zawarła umowę inwestycyjną, przedmiotem której jest objęcie udziałów w spółce Nettle sp. z o.o., podmiocie specjalizującym się w outsourcingu procesu zarządzania wierzytelnościami. Na mocy umowy Inwestycje.pl S.A. uprawniona jest do objęcia nowo emitowanych udziałów stanowiących 5% udziału w kapitale zakładowym spółki. Objęte akcje stanowić będą długoterminową inwestycję Emitenta, której celem jest wzrost wartości posiadanego pakietu udziałów.

Kwota inwestycji nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, jednakże w opinii Zarządu Spółki wartość rynkowa obejmowanych udziałów może przekroczyć znacząco tę wartość.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu