Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 17 lipca 2012 roku Emitent złożył oświadczenie o przystąpieniu do spółki FINAD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w charakterze akcjonariusza.
Emitent objął 500 akcji o wartości nominalnej 100,00 zł każda, stanowiących 100% w kapitale zakładowym i uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.
Powyższa transakcja została dokonana w związku z aktualizacją strategii rozwoju działalności Spółki Inwestycje.pl, o której Emitent informował raportem 8/2012. Powyższe działania mają na celu wyodrębnienie działalności podstawowej portali od działań związanych z rozwojem zewnętrznym Spółki. Tym samym Emitent stanie się spółką holdingową, która kumulować będzie wartość dla akcjonariuszy generowaną przez poszczególne podmioty zależne od Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu