Zarząd Inwestycje.pl S.A. (?Spółka?) w nawiązaniu do przejęcia spółki TNN Finance S.A. (?TNN Finance?), o którym informowano w raporcie bieżącym nr 15/2015, prezentuje najistotniejsze elementy nowej strategii Spółki oraz powstałej Grupy Kapitałowej Inwestycje.pl (?Grupa?).

Główne cele strategiczne obejmują następujące elementy:
1. Rozwój najbardziej perspektywicznych obszarów działalności.
Nowa strategia koncentruje się wokół rozwoju produktu, jakim jest platforma służąca do wymiany walut online (KantorOnline.pl). W ramach rozwoju produktu planuje się udoskonalenie platformy, m.in. poprzez dostosowanie jej do najnowszych trendów w zakresie user experience, co uczyni narzędzie bardziej intuicyjnym i przyjaznym w obsłudze.

Ponadto Spółka będzie nadal prowadzić działania w obszarze wydawnictwa portali internetowych i sprzedaży powierzchni reklamowej należących do niej serwisów. Wszelkie działania z wyżej wymienionych obszarów będą wspierane poprzez aktywność w obszarze umacniania znaczenia i wiarygodności marki poprzez działania edukacyjne (komentarze ekspertów, artykuły branżowe), udział w eventach branżowych itp.

2. Rozwój usług komplementarnych i ekspansja na nowe rynki.
W związku z narastającą presją konkurencyjną na polskim rynku wymiany walut i wysoce prawdopodobnym przystąpieniem Polski do strefy euro, Spółka będzie prowadziła działania w zakresie ekspansji na nowe rynki, na których nie ma jeszcze rozwiązań takich jak kantory internetowe. W ramach rozwoju usług planuje się również wdrożenie do oferty produktowej szeregu usług komplementarnych, takich jak zaoferowanie klientom kompleksowej usługi rozliczania zleceń płatniczych, dzięki uzyskaniu stosownych pozwoleń z KNF i powołaniu instytucji płatniczej. Ten krok w przyszłości pozwoli Spółce przygotować się do pełnienia funkcji pośrednika w rozliczaniu transakcji między klientami rozliczanymi w walutach i złotych. Spółka planuje także utworzenie na bazie ?callcenter? usługi pośrednictwa finansowego, wykorzystując tym samym dotychczas zbudowane relacje z instytucjami finansowymi.

3. Poprawa efektywności.
Grupa skupi swoje działania na poprawie efektywności organizacji i jakości oferowanych usług. Budowa efektywnej organizacji związana jest z zapewnieniem odpowiedniej struktury zatrudnienia (w związku z dynamicznym rozwojem Grupy oczekiwany jest wzrost zatrudnienia), wzrostu kompetencji poprzez wdrażanie odpowiednich procesów związanych z rozwojem pracowników, w tym zarządzania przez cele, programów szkoleniowych i motywacyjnych. Poprawa jakości oferowanych usług będzie związana z jednej strony z udoskonaleniem produktów oferowanych klientom (wartość dla klienta), z drugiej zaś strony z rosnącym poziomem kompetencji pracowników, co przełoży się na jakość obsługi.

Ukierunkowanie strategii rozwoju Grupy na elektroniczną wymianę walut podyktowane jest oczekiwanymi efektami synergii, które płyną z przejęcia TNN Finance. Synergie płyną m.in. z możliwości wykorzystania potencjału klientów obu firm poprzez dotarcie do nich z nową ofertą i zaoferowanie im szeregu usług komplementarnych. Oba podmioty działają w obszarze usług internetowych, kierując swoją ofertę do podobnych grup docelowych, przy czym KantorOnline.pl oferuje przydatne narzędzie służące do wymiany walut, natomiast Inwestycje.pl uzupełniają wartość dla klienta wiedzą merytoryczną zawartą na portalach internetowych. Połączenie daje Grupie nowe szanse pozwalające na wzmocnienie pozycji obu podmiotów na rynku i umożliwia dalszy, dynamiczny rozwój.

Począwszy od sfinalizowania transakcji przejęcia, dominujący wpływ na wyniki Grupy ma spółka TNN Finance, operator portalu KantorOnline.pl. W 2014 r. spółka ta wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 355 mln PLN, podczas gdy jednostkowe obroty Spółki wyniosły 10,9 mln PLN.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu