Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ informuje, że w dniu 6 maja 2021 roku Emitent nabył udziały reprezentujące łącznie 100 proc. kapitału zakładowego Gamedust sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000700882.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 6 maja 2021 roku nastąpiło zawarcie umów objęcia łącznie 106.986.153 _sto sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy_ akcji serii G Emitenta. Akcje objęli udziałowcy Gamedust sp. z.o.o. celem rozliczenia transakcji wymiany udziałów Gamedust sp. z.o.o. na akcje Emitenta.

Emitent wskazuje, że w efekcie opisanych powyżej zdarzeń Emitent nabył udziały reprezentujące łącznie 100 proc kapitału zakładowego Gamedust sp. z.o.o. w zamian za wydanie udziałowcom Gamedust sp. z.o.o. 106.986.153 _sto sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy_ akcji serii G Emitenta.

Zarząd Emitenta przypomina, że emisja akcji serii G oraz nabycie udziałów Gamedust sp. z.o.o. nastąpiło w ramach działań mających na celu przygotowanie Emitenta do rozpoczęcia działalności polegającej na tworzeniu gier wideo, poprzez przejecie i przy wykorzystaniu aktywów Gamedust sp. z o.o.