W nawiązaniu do raportu nr 5/2015 z dnia 4.06.2015 r., Zarząd INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie zostały podane daty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jest:
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 406? KSH przypada na szesnaście dni przed datą
ZWZ, tj. w dniu 15 czerwca 2015 r. (dalej ?Dzień Rejestracji?).
Powinno być:
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 406? KSH przypada na szesnaście dni przed datą
ZWZ, tj. w dniu 14 czerwca 2015 r. (dalej ?Dzień Rejestracji?).
Jest:
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 16 czerwca 2015 r.
Powinno być:
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 15 czerwca 2015 r.

W załączeniu Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje skorygowane ogłoszenie wraz z projektem uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu


Załączniki: