W nawiązaniu do raportu 20/2015 r. Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. (?Spółka?), informuje, że zgodnie z postanowieniem sądu, zarejestrowano zmianę artykułu 5 Statutu Spółki, który przyjął następujące brzmienie:

?Artykuł 5.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.786.308,70 zł (słownie dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 107.863.087 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w tym:
a) 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000,
b) 603.840 (słownie: sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840,
c) 759.247 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 000.001 do C 759.247,
d) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 0.000.001 do D 100.000.000.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje jednolity tekst statutu.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu


Załączniki: