Zarząd spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej zwanej Emitentem, w nawiązaniu do treści raportu nr 24/2020 z dnia 28 października 2020 roku, w którym Emitent poinformował o zawarciu listu intencyjnego regulującego sposób prowadzenia działań zmierzających do przeprowadzenia wymiany udziałów GameDust Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na akcje Emitenta, w wyniku której Emitent przejmie w zamian za własne akcje udziały reprezentujące 100 proc. sto procent kapitału zakładowego GameDust Sp. z o.o., przekazuje do wiadomości publicznej informację o wyniku otrzymanej w dniu 21 stycznia 2021 roku wyceny przedsiębiorstwa spółki GameDust Sp. z o.o.

Zgodnie z przedmiotową wyceną wartość przedsiębiorstwa spółki GameDust Sp. z o.o. została określona na kwotę 59 912 249,00 zł pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych. Wycena została sporządzona na dzień 20 stycznia 2021 roku. Do wyceny przyjęto metodę dochodową DCF jako podstawową metodę oraz metodę porównawczą mnożnikową jako metodę pomocniczą. Wyceny dokonała Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Spółka Komandytowa wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 3804.

Sporządzenie wyceny stanowi realizację zapisów listu intencyjnego, o którym Emitent informował raportem nr 24/2020. Sporządzona wycena będzie ponadto podstawą do podjęcia przez zwołane na dzień 29 stycznia 2021 roku Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G i zaoferowania wyemitowanych na podstawie przedmiotowej uchwały akcji wspólnikom GameDust Sp. z o.o. w zamian za zbycie udziałów GameDust Sp. z o.o. na rzecz Emitenta.