Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ informuje, że na mocy umowy zawartej w dniu 12 lutego 2021 roku Emitent udzielił zabezpieczenia spłaty wierzytelności pieniężnej w wysokości 0,39 mln zł, przysługującej osobie fizycznej _”Wierzyciel”_ wobec Emitenta, poprzez przewłaszczenie na rzecz Wierzyciela 75.000.000 akcji własnych na okaziciela serii D. Zgodnie z umową zawartą z Wierzycielem, zabezpieczenie wygasa _1_ w razie spłaty wierzytelności przysługującej Wierzycielowi, lub _2_ w razie objęcia przez Wierzyciela akcji serii F Emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przewidzianego porządkiem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 28 lutego 2021 roku. Wraz z wygaśnięciem zabezpieczenia akcje Emitenta, będące przedmiotem przewłaszczenia, zostaną zwrotnie przeniesione na Emitenta. Emitent wskazuje jednocześnie, że na podstawie zawartej umowy Wierzyciel zobowiązał się do udziału w nadzwyczajnym walnym zgromadzenia Emitenta zwołanym na dzień 28 lutego 2021 roku oraz do głosowania z wszystkich przewłaszczonych na jego rzecz akcji Emitenta w sprawach przewidzianych porządkiem obrad tego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z zobowiązaniem Wierzyciela opisanym powyżej, zawarcie przedmiotowej umowy nie stanowi przeszkody dla dokonania procesu wymiany udziałów Gamedust sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na akcje Emitenta. Zarząd Emitenta wskazuje, że przedmiotowa umowa zabezpiecza interesy Wierzyciela bez generowania dodatkowych kosztów ustanowienia zabezpieczenia po stronie Emitenta.