Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2020 z dnia 12.09.2020 dotyczącego nabycia przez Spółkę akcji własnych, oraz raportem bieżącym ESPI nr 17/2020 z dnia 18.09.2020 r., w którym Spółka informowała o otrzymaniu zawiadomienia, przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zbyciu znacznego pakietu akcji przez inwestorzy.TV S.A. z siedzibą w Łodzi, niniejszym informuje, iż aktualna struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco:

1/ Akcjonariusz – Książek Holding sp. z o.o.
Liczba posiadanych akcji: 25 000 000
Udział w kapitale zakładowym: 23,18%
Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 76,07%

2/ Akcjonariusz – Inwestycje.pl S.A.
Liczba posiadanych akcji: 75 000 000
Udział w kapitale zakładowym: 69,53%
Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 0%

3/ Pozostali
Liczba posiadanych akcji: 7 863 087
Udział w kapitale zakładowym: 7,29%
Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 23,93%