Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A., w nawiązaniu do raportu 12/2012, informuje o incydentalnym naruszeniu zasad ładu korporacyjnego w zakresie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w terminie, który przekracza okres sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Powód naruszenia powyższej zasady związany jest z zaistnieniem zdarzeń niezależnych od Spółki, a podjęte przez Inwestycje.pl S.A. działania podyktowane są dobrem i interesem akcjonariuszy Emitenta.

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu