Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raporty bieżące

Raport 28/2012. Nagroda Deloitte Technology Fast 500 EMEA

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że Spółka ponownie została wyróżniona w prestiżowym rankingu Deloitte Technology Fast 500 EMEA. Emitent został sklasyfikowany na 69 miejscu z przeciętną stopą wzrostu przychodów z działalności operacyjnej w ciągu ostatnich 5 lat na poziomie 1677%.

Czytaj więcej

Raport 27/2012. Wypowiedzenie umowy z Animatorem Rynku

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 20 listopada 2012 r. zostało wysłane do Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, który obecnie pełni zadania Animatora Rynku dla akcji Inwestycje.pl S.A, wypowiedzenie umowy o podtrzymanie płynności na rynku NewConnect z zachowaniem przewidzianego w umowie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Czytaj więcej

Raport 25/2012. Nagroda Deloitte Technology Fast 50

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że Inwestycje.pl S.A. po raz drugi z rzędu zostały laureatem prestiżowego konkursu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe w głównej kategorii ?Fast 50?. Emitent został sklasyfikowany na czwartym miejscu w całym regionie Europy Środkowej oraz na drugim miejscu w Polsce.

Czytaj więcej

Raport 23/2012. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, iż w dniu 25 września 2012 r. Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu ?Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami pomiędzy przedsiębiorstwem Inwestycje.pl Spółka Akcyjna i jej partnerami? w ramach Działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka realizowanego w latach 2007-2013.

Czytaj więcej

Raport 6/2012 (ESPI). Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 4 września 2012 r. otrzymał od spółki Beyond Investments sp. z o.o. zawiadomienie o przekroczeniu przez podmiot progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku wniesienia akcji Inwestycje.pl S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Beyond Investments sp. z o.o.

Czytaj więcej

Raport 5/2012 (ESPI). Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie oraz art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie informuje, że w dniu 4 września 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Grzegorza Czaplę o transakcji na akcjach Inwestycje.pl S.A. oraz przekroczeniu przez Pana Grzegorza Czapli progu 5% ogólnej liczby głosów oraz osiągnięciu przez podmiot kontrolowany przez Pana Grzegorza Czaplę progu 5% ogólnej liczby głosów. Przedmiotowe zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Czytaj więcej

Raport 22/2012. Rejestracja zmian w KRS

Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 23 sierpnia 2012 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Czytaj więcej

Raport 20/2012. Objęcie akcji w spółce zależnej

Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 17 lipca 2012 roku Emitent złożył oświadczenie o przystąpieniu do spółki FINAD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w charakterze akcjonariusza.

Czytaj więcej

Raport 18/2012. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2012 informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 lipca 2012 r. na mocy podjętych uchwał dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Czytaj więcej

Raport 14/2012. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-986) przy ul. Nabycińskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306232 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2012 roku w Kancelarii Notarialnej Masternak & Bronsztejn, 50-106 Wrocław, Rynek 7, o godzinie 14:00

Czytaj więcej

Raport 12/2012. Odwołanie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna w nawiązaniu do raportu bieżącego dotyczącego zwołania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (vide raport 7/2012) w związku z zaistnieniem zdarzeń niezależnych od Spółki jak również z uwagi na dobro i interes akcjonariuszy postanawia o odwołaniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej

Raport 11/2012. Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2012 r. w związku z rezygnacją Pana Grzegorza Czapli z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, o której Emitent informował w raporcie 9/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r., Rada Nadzorcza Spółki na mocy podjętej uchwały powołuje z dniem 1 lipca 2012 r. Panią Annę Sołowską-Łabaz na stanowisko Prezesa Zarządu Inwestycje.pl S.A. na wspólną kadencję.

Czytaj więcej

Raport 1/2012. Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 4 stycznia 2012 r. w związku z rezygnacją dotychczasowego członka Rady, o którym Emitent informował w raporcie 33/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., Rada Nadzorcza Emitenta dokonała uzupełnienia składu Rady powołując Pana Piotra Smagałę na nowego członka Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej