Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raporty bieżące

Raport 22/2015. Korekta jednolitego tekstu statutu

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje o korekcie jednolitego tekstu statutu, opublikowanego raportem bieżącym nr 21/2015. W raporcie omyłkowo przekazano statut Spółki, którego treść uwzględnia dodany Artykuł 7a, dotyczący upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, udzielonego Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inwestycje.pl S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Czytaj więcej

Raport 21/2015. Jednolity tekst statutu Spółki

W nawiązaniu do raportu 20/2015 r. Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. („Spółka”), informuje, że zgodnie z otrzymanym postanowieniem sądu, zarejestrowano zmianę artykułu 5 Statutu Spółki, który przyjął następujące brzmienie:

Czytaj więcej

Raport 20/2015. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, iż powziął wiedzę na temat wydania postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 786.308,70 zł do kwoty 10.786.308,70 zł, w drodze emisji 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Czytaj więcej

Raport 18/2015. Rejestracja zmian w KRS

Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 27 października 2015 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące zarejestrowania zmian w statucie Spółki. Zmiany statutu dotyczyły artykułu 11 i 15.

Czytaj więcej

Raport 17/2015. Nowa strategia Grupy Kapitałowej Inwestycje.pl

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do przejęcia spółki TNN Finance S.A. („TNN Finance”), o którym informowano w raporcie bieżącym nr 15/2015, prezentuje najistotniejsze elementy nowej strategii Spółki oraz powstałej Grupy Kapitałowej Inwestycje.pl („Grupa”).

Czytaj więcej

Raport 7/2015. Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie o zbyciu i nabyciu akcji

Zarząd Inwestycje.pl („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 września 2015 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie. W wyniku transakcji objętej obowiązkiem notyfikacyjnym, Dariusz Ilski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej w związku z utratą statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu posiadającego akcje Spółki, dokonał sprzedaży 5.440.000 akcji Spółki. Jednocześnie Pan Dariusz Ilski nabył 5.440.000 akcji Spółki po cenie 0,37 zł za jedną akcję.

Czytaj więcej

Raport 16/2015. Znaczące rozszerzenie zakresu działalności

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2015 tj. przejęcia pakietu kontrolnego w TNN Finance S.A. („TNN”) informuje, że w związku z włączeniem podmiotu wyspecjalizowanego w elektronicznej wymianie walut za pośrednictwem portalu KantorOnline.pl, istotnemu rozszerzeniu ulegnie przedmiot działalności Grupy Inwestycje.pl.

Czytaj więcej

Raport 15/2015. Przejęcie podmiotu z branży finansowej

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do uzasadnienia emisji akcji serii D, przekazanym w raporcie bieżącym 7/2015, informuje, że 9 września 2015 r. została podpisana umowa sprzedaży, na mocy której Spółka nabyła 74,30% udziałów w kapitale zakładowym TNN Finance S.A. („TNN”), operatora portalu KantorOnline.pl.

Czytaj więcej

Raport 14/2015. Zakończenie subskrypcji akcji serii D

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu emisji akcji serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2015 r. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.

Czytaj więcej

Raport 8/2015. Opinia Zarządu w związku ze zgłoszonym projektem uchwały

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) w związku ze zgłoszonym projektem uchwały przez Beyond Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (akcjonariusza Spółki dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki), który przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, stosownie do art. 433 ust. 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje stanowisko uzasadniające powody pozbawienia prawa poboru.

Czytaj więcej

Raport 3/2015 (ESPI). Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał od Beyond Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, akcjonariusza Spółki dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. uchwał w sprawach: podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect akcji serii D.

Czytaj więcej

Raport 7/2015. Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał od Beyond Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, akcjonariusza Spółki dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. uchwał w sprawach: podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect akcji serii D.

Czytaj więcej