Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raporty bieżące

Raport 8/2017. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 maja 2017 r. na mocy podjętych uchwał dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: W związku z rezygnacją Pana Rafała Tomkowicza z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, o której Emitent informował raportem 6/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku, powołano z dniem 9 maja 2017 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Kondka.

Czytaj więcej

Raport 6/2017. Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, iż do spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Rafała Tomkowicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta. Jednocześnie Rada Nadzorcza zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej

Raport 1/2017. Zmiany w Zarządzie Inwestycje.pl SA

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu zarządu Spółki Pana Przemysława Spyrę, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała Panią Annę Sołowską-Łabaz ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki i powołała ją na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Czytaj więcej