Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raporty bieżące

Raport 28/2018 (ESPI) Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Inwestycje.pl S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2018 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku ze zmianą stanu posiadania akcji od Pana Dariusza Ilskiego. Zawiadomienie nie zawiera podpisu p. Ilskiego.

Czytaj więcej

Raport 20/2018 (ESPI) Zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Inwestycje.pl S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2018 r. otrzymał zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej od: Tomasz Krawczyk, Inwestorzy.TV SA, Artur Błasik, Blanka Błasik, Książek Holding sp. z o.o., MK Holding s. a.r.l., Mariusz Wojciech Książek.

Czytaj więcej

Raport 7/2018 (ESPI) Transakcje na instrumentach finansowych Inwestycje.pl

Zarząd Inwestycje.pl S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2018 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku ze zmianą stanu posiadania akcji od następujących podmiotów: Inwestorzy.TV, Blanka Błasik, Artur Błasik.

Czytaj więcej

Raport 13/2018 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz zawarcie umowy inwestycyjnej

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Czytaj więcej

Raport 11/2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 22.01.2018r. dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2018 roku, Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2018 roku z dnia 14.08.2018r. na 6.08.2018r.

Czytaj więcej

Raport 7/2018 Powołanie członka rady nadzorczej

Zarząd Inwestycje.pl SA ("Spółka") informuje, że dnia 11.06.2018 roku, w związku z rezygnacją dotychczasowego Członka Rady, o którym Emitent informował w raporcie 3/2018, Rada Nadzorcza Emitenta dokonała uzupełnienia składu, powołując Pana Michała Minora na nowego Członka Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej

Raport 3/2018 Rezygnacja członka rady nadzorczej

Zarząd Inwestycje.pl S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 marca 2018 otrzymał zawiadomienie od Pana Piotra Smagały o rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W treści rezygnacji nie wskazano powodu rezygnacji.

Czytaj więcej

Raport 1/2018 (ESPI) Transakcje na instrumentach finansowych Inwestycje.pl

Zarząd Inwestycje.pl S.A. ( Spółka ) informuje, iż w dniu 16 lutego 2018 r. otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku ze zmianą stanu posiadania akcji od następujących podmiotów:

Czytaj więcej

Raport 2/2018. Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Inwestycje.pl S.A. ("Spółka") informuje, że 20 lutego 2018 roku podpisał umowę z PRO AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ("PRO AUDYT"), przy ul. Św. Leonarda 1A/3. PRO AUDYT jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3931.

Czytaj więcej