Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raporty bieżące

Raport 11/2019 Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej, na mocy której powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Śliwińską.

Czytaj więcej

Raport 10/2019 Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd Inwestycje.pl S.A. ("Spółka") informuje, że dnia 26.06.2019 roku, w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki działając w trybie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła jednomyślną uchwałę w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, powołując Panią Katarzynę Śliwińską na nowego członka Rady Nadzorczej, która będzie sprawować swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

Czytaj więcej

Raport 8/2019 Rezygnacja członka rady nadzorczej

Zarząd Inwestycje.pl S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Pani Katarzyny Twarowskiej o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. W treści rezygnacji nie wskazano powodu rezygnacji.

Czytaj więcej

Raport 7/2019 Rezygnacja członka zarządu Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wiceprezes zarządu Spółki, Pani Anna Sołowska-Łabaz, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji w zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 22 marca 2019 r. Pani Anna Sołowska-Łabaz nie podała przyczyn rezygnacji. Jednocześnie Pani Anna Sołowska-Łabaz od 22 marca 2019 roku będzie w Spółce pełnić rolę Dyrektora Operacyjnego.

Czytaj więcej

Raport 3/2019 Rezygnacja członka rady nadzorczej

Zarząd Inwestycje.pl S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Dariusza Ilskiego o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. W treści rezygnacji nie wskazano powodu rezygnacji.

Czytaj więcej

Raport 1/2019 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2019 r. została zawarta z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie umowa dotycząca wykonywania przez ten podmiot usług Autoryzowanego Doradcy na rzecz Spółki.

Czytaj więcej