Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak (Rynek 7, 50-106 Wrocław). 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres  od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  za okres  od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki  z wykonania obowiązków w roku 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad.
 
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załączniku oraz na stronie internetowej www.spolka.inwestycje.pl. 
 
Załączniki: