Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 9/2016. Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r. opublikowanego w systemie EBI raportem nr 3/2016 z dnia 16 maja 2016 r. 
 
Korekta niniejszego raportu kwartalnego wynika z dokonanych przeksięgowań w I kwartale 2016 roku wynikających z zaleceń biegłego rewidenta. Dokonano również zmian w naliczaniu stawek amortyzacyjnych. Przyjęto różne stawki amortyzacyjne do celów bilansowych i podatkowych dla wartości niematerialnych i prawnych. Do celów podatkowych zastosowano stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do celów bilansowych uwzględniono ekonomiczną użyteczność wartości niematerialnych i prawnych.
 
Dodatkowo, zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta wskazano okresy porównawcze dla danych skonsolidowanych. Emitent wcześniej nie wykazywał tych danych w związku z faktem, iż Grupa Kapitałowa wówczas nie istniała. Zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta jako dane porównawcze w sprawozdaniu skonsolidowanym Emitent wskazał dane jednostkowe. Ze względu na sugestie audytu zostały przeksięgowane i wyjaśnione sporne kwestie w rozrachunkach, zlikwidowano odpisy aktualizujące oraz utworzono nowe, w związku z czym zmieniły się salda na bilansie otwarcia w 2016 roku oraz wynik bilansowy. W spółce zależnej, zgodnie z sugestią audytu, naliczono odsetki od udzielonych pożyczek, co zmieniło przychody i wynik. Zgodnie z sugestiami audytu zmieniła się wartość nabycia akcji spółki zależnej, co spowodowało zmianę kosztów amortyzacji i wyniku.
 
Jednocześnie Zarząd Spółki zapewnia dalsze sumienne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych, w tym przekazywanie w raportach kwartalnych danych finansowych, które rzetelnie odzwierciedlają stan faktyczny, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.
 
Emitent w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r. oraz protokół zmian do raportu kwartalnego.
 
Raport kwartalny za I kwartał 2016
Protokół zmian
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".