Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Zapytanie ofertowe nr 1 na usługę obejmującą kompleksowe usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz

Zaproszenie do składania ofert w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Inwestycje.pl S.A., ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, NIP: 897-169-43-34, REGON: 932999083
 
2. Miejsce publikacji ogłoszenia zamówienia:
Strona internetowa Zamawiającego www.spolka.inwestycje.pl, data zamieszczenia: 21 marca 2016 r.
 
3. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie ofertowe.
 
4. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa obejmująca kompleksowe usługi doradcze, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym obejmujące:
1. Prospekt emisyjny przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie jednolitego dokumentu.
Prospekt emisyjny zawierać będzie wszystkie niezbędne informacje na temat oferty publicznej oraz Zamawiającego (Inwestycje.pl S.A.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prospekt emisyjny zostanie opracowany zgodnie z rozporządzeniem komisji europejskiej (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym. Przedmiotowy prospekt zostanie opracowany w formie jednolitego dokumentu, który składać się będzie z następujących części w następującej kolejności: (i) jasny i szczegółowy spis treści, (ii) podsumowanie, o którym mowa w art. 5 ust 2 Dyrektywy 2003/71/WE, (iii) czynniki ryzyka związane z emitentem oraz typem papierów wartościowych objętego emisją, (iv) pozostałe elementy informacji zawarte w schematach i modułach na podstawie których został sporządzony prospekt emisyjny.
 
Przygotowany dokument będzie stanowił profesjonalną dokumentację na potrzeby przedstawienia inwestorom w ramach planowanej oferty publicznej akcji o wartości do 20 mln zł. Dokumentacja posłuży przeprowadzeniu emisji i w trybie oferty publicznej oraz w procesie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Zamawiającego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.
W trakcie realizacji usług Wykonawca będzie ściśle współpracować ze Spółką, zbierając i przetwarzając wszelkie potrzebne informacje do przygotowania ww. dokumentów.
 
Pobierz zapytanie ofertowe [TUTAJ]