Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie na usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w ramach projektu pt: „Wsparcie doradcze dla Inwestycje.pl S.A. w pozyskaniu kapitału i inwestorów”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Inwestycje.pl S.A.

ul. Nabycińska 19/413

50-986 Wrocław

NIP: 8971694334, REGON: 932999083, KRS: 0000306232

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie poniżej wskazanych dokumentów:

 

1.      Wycena spółki - ma ona doprowadzić doustalenia wartości wycenianej firmy tj. wartości wewnętrznej akcji. Wartość pojedynczej akcji powinna zostać otrzymana poprzez podzielenie wartości firmy przez liczbę wyemitowanych przez spółkę akcji. Wycena powinna zostać dokonana trzema niezależnymi metodami. Uwzględnione powinny zostać:

a) metoda dochodowa - opierająca się na prognozowaniu i aktualizowaniu możliwych do wygenerowania przez dane przedsiębiorstwo szeroko rozumianych dochodów

b) metoda bazująca na kosztach i majątku przedsiębiorstwa - koncentrująca się na oszacowaniu wartości poszczególnych składników majątku firmy

c) metoda porównań rynkowych - dokonywana w odniesieniu do spółek notowanych na rynku kapitałowym i opierająca się na rynkowej (najczęściej giełdowej) wartości kapitałów własnych i długu spółek konkurencyjnych.

Ostateczna cena, wynikająca z trzech metod wyceny Spółki, powinna stanowić podstawę do oszacowania ceny akcji w ofercie prywatnej oraz stopy zwrotu dla inwestora, jak i ukazania możliwego wzrostu wartości Spółki i rentowności inwestycji w ciągu dającej się przewidzieć przyszłości.

2.      Dokument opisujący spółkę - dokument powinien przedstawiać sytuację prawną Spółki, historię jej działalności, najważniejsze wydarzenia, opis osób zarządzających i inne informacje, które opiszą inwestorowi Spółkę i pozwolą na ocenę ryzyka związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością. Dokument opisujący Spółkę powinien zawierać co najmniej wskazanie przepisów prawa, na podstawie których została utworzona Spółka, opis historii działalności Spółki, określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki oraz zasad ich tworzenia, informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego, informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Spółki, mających istotny wpływ na działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek grupy kapitałowej, informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Spółki, w podziale na segmenty działalności, opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Spółki, w tym inwestycji kapitałowych, zobowiązania Spółki istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się sytuacji ekonomicznej i finansowej, informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki, przedstawienie osób zarządzających i osób nadzorujących Spółkę, dane o strukturze akcjonariatu Spółki, odpis z właściwego rejestru, ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd, sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy, wraz z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę. Dokument opisujący Spółkę to bardzo obszerna pozycja, która m.in. ma na celu: dokładny opis Spółki oraz jej otoczenia, oszacowanie ryzyka związanego z dotychczasowymi inwestycjami, przedstawienie historii przedsiębiorstwa, postępowań sądowych, analizę dokumentów korporacyjnych, otoczenia prawnego itd.

3.      Prezentacja spółki - powinna przedstawić informacje na temat Spółki oraz zapotrzebowanie na kapitał oraz jej plany rozwojowe, bez znamion oferty publicznej. Prezentacja powinna przedstawiać wstępne informacje o firmie potencjalnemu inwestorowi strategicznemu, lub indywidualnemu. Prezentacja powinna mieć przystępną formę i zawierać ogólne dokonania, jak i plany z projekcjami finansowymi. Prezentacja poprzez pobieżne przedstawienie zagadnień, powinna pomóc w skutecznej selekcji i wyłonieniu inwestorów zainteresowanych otrzymaniem dalszych informacji o Spółce i ofercie.

4.      Dokument opisujący ofertę który jest wykorzystywany podczas sprzedaży akcji w trybie oferty prywatnej. W celu uzyskania najwyższej jakości sporządzonego dokumentu powinien on zostać opracowany zgodnie ze standardami uznawanymi na rynku. Na realizację tego dokumentu powinny składać się m.in.: opis instrumentów finansowych Spółki, wskazanie najważniejszych ryzyk i zagrożen związanych z inwestycją w akcje Spółki, wskazanie zalet oferty, opis przyszłej działalności Spółki, opis parametrów oferty, ceny emisyjnej akcji, warunków uczestnictwa, harmonogramu oferty, procedury zapisów na akcje, przedstawienie dokumentacji zapisu (formularz zapisu, deklaracja nabycia) i inne informacje. Dokument opisujący ofertę powinien zawierać co najmniej określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych, określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści, oznaczeniem dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie; wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji; określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości; informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi memorandum ofertowym, w tym wskazanie płatnika podatku, wskazanie prognoz finansowych Spółki na najbliższe lata oraz wskaźników rynkowych. Dokument opisujący ofertę to pozycja, która m.in. ma na celu skuteczne przeprowadzenie oferty prywatnej akcji, zaprezentowania inwestorom ceny emisyjnej akcji, kapitalizacji spółki, prognoz dotyczących wykorzystania kapitału, określenie drogi rozwoju przedsiębiorstwa, sposób pozyskania i wydatkowania środków oraz oczekiwaną stopę zwrotu na projektach realizowanych za środki pozyskane z emisji akcji. Dokument ten powinien pozwolić dokładnie okreslić zapotrzebowanie na kapitał spółki oraz dobrać optymalne formy finansowania projektu i przeprowadzić emisję akcji.

5.      Umowa inwestycyjna powinna przedstawiać warunki finansowe jak i całą transakcję inwestycyjną. Celem powyższego dokumentu jest m.in.: prawne odzwierciedlenie biznesowych ustaleń, określenie przedmiotu i zakresu transakcji (m.in. data, warunki płatności, ostateczna cena zakupu/sprzedaży akcji, opis mechanizmów przebiegu i zamknięcia transakcji). Umowa Inwestycyjna powinna m.in. zawierać następujące elementy: postanowienia wstępne: preambuła, definicje, interpretacje, intencje stron, przedmiot umowy: zakup akcji, cena i warunki płatności, czas trwania umowy, obowiązki stron, kary umowne za niedotrzymanie obowiązków, warunki zawieszające umowę, opis mechanizmów zamknięcia transakcji, zakaz konkurencji, oświadczenia i zapewnienia, mechanizm rozstrzygania sporów.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin sporządzenia Wyceny Spółki, Dokumentu opisującego spółkę i Prezentacji Spółki jest do 25 października 2011r.

Termin sporządzenia Dokumentu opisującego ofertę i Umowy Inwestycyjnej jest do 31.12.2011r.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Nabycińska 19/413 do dnia 8 lipca 2011r. do godziny 12:00.

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.      Cena  100%

 

Cena – Oferta o najniższej cenie otrzymuje automatycznie 10 punktów, każda następna oceniana jest jako wartość proporcji w stosunku do ceny najniższej wg wzoru:

P=(X min : X ofert.)*10, gdzie:

P – liczba punktów za kryterium,

X min. – najniższa cena ze złożonych ofert,

X ofert.- cena rozpatrywanej oferty. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PODANIA CENY

Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto. Należy podać stawkę za godzinę oraz liczbę roboczogodzin.

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Czapla pod numerem telefonu: (+48) 71 788 29 90oraz adresem email: gc@inwestycje.pl